Για την άδεια αιμοδοσίας

Ενημερώνουμε ότι  σύμφωνα με το  άρθρο 68. ν.4554/2018 ορίζεται ότι κάθε εργαζόμενος που μετέχει σε ομαδική αιμοληψία ή σε αιμοληψία με δική του πρωτοβουλία, δικαιούται ειδικής άδειας απουσίας μίας ημέρας, με πλήρεις αποδοχές, για την ημέρα της αιμοληψίας. Εξαιρετικά και μόνο σε περιπτώσεις ταυτόχρονων αιτημάτων εργαζομένων, ο εργοδότης δύναται σε συνεννόηση με τον εργαζόμενο, να προχωρήσει στη χορήγηση της εν λόγω άδειας το αργότερο μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την ημέρα τέλεσης της αιμοληψίας.
Ο εργαζόμενος δύναται να κάνει χρήση του δικαιώματος της ειδικής άδειας αιμοληψίας κατά το μέγιστο δύο (2) φορές ετησίως.Υποχρέωση του εργαζόμενου είναι η έγκαιρη ενημέρωση του εργοδότη τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες προ της τέλεσης της αιμοληψίας, εκτός των περιπτώσεων κάλυψης έκτακτης ανάγκης.
Η ανακοίνωση του Σωματείου