Το Σωματείο

Το «Σωματείο Προσωπικού Ιδιωτικών Κλινικών, Εργαστηρίων, Γηροκομείων, Οίκων Ευγηρίας, Αναρρωτηρίων, Διαγνωστικών Κέντρων και Συναφών Χώρων» με έδρα την Αθήνα, είναι κλαδικό πρωτοβάθμιο σωματείο στο χώρο της ιδιωτικής υγείας. Δηλαδή μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν όλοι οι μισθωτοί εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας, που εργάζονται σε οποιαδήποτε μονάδα ιδιωτικής υγείας (κλινική,διαγνωστικό κλπ) και ανεξαρτήτου ειδικότητας (νοσηλευτικό προσωπικό, διοικητικό).

Οι σκοποί του σωματείου όπως ορίζονται από το καταστατικό είναι οι ακόλουθοι:

α) H συνένωση όλων των εργαζομένων στους προαναφερόμενους χώρους, για την ενιαία και συλλογική μελέτη, προστασία και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, επαγγελματικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων τους, για την εξύψωση του βιοτικού επιπέδου τους, για την καλλιέργεια πνεύματος ταξικής ενότητας και συνεργασίας.

β)H προβολή και υποστήριξη των διεκδικήσεων τους και η κατοχύρωση των κατακτήσεων τους.

γ) H συνεχήs βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης του ελληνικού λαού με αντικειμενικό στόχο την επίτευξη της δωρεάν και ίσης παροχής υγείας.

δ) Η καλλιέργεια ανάπτυξη και περιφρούρηση των ιδεών της Ελευθερίας, της Ειρήνης, της Δημοκρατίας, με σκοπό την κατάκτηση της Κοινωνικής Δικαιοσύνης.