Ενημέρωση για την επιπλέον εργασία. Υπερωρίες – 6η ημέρα εργασίας.

Ειδική ενημέρωση για τις ρυθμίσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αμοιβή της επιπλέον (του 5ημερου – 8ωρου) εργασίας.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6η ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – «ΚΟΜΜΕΝΟ ΡΕΠΟ» 

Πρώτα από όλα αποσαφηνίζουμε ότι τα δικαιούμενα ρεπό υπολογίζονται εβδομαδιαία και όχι μηνιαία. Κάθε εργαζόμενος δικαιούται υποχρεωτικά 2 ρεπό κάθε εβδομάδα

Η νομοθεσία προβλέπει ότι επιτρέπεται να απασχοληθεί ένας εργαζόμενος 6η ημέρα σε μία εβδομάδα σε εξαιρετικές περιπτώσεις λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας. Ο εργαζόμενος που θα εργαστεί 6η ημέρα αμείβεται με το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%  (1,40)  χωρίς όμως να δικαιούται αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση (επιπλέον ρεπό). Η εργασία την 6η ημέρα  δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 8 ώρες, ενώ η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει στην επιθεώρηση εργασίας την επιπρόσθετη απασχόληση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο.

ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΣ – ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η 9η ώρα εργασίας θεωρείται υπερεργασία και αμείβεται με προσαύξηση 20% στο ωρομίσθιο.

Μετά την 9η ώρα οι επόμενες ώρες εργασίας θεωρούνται υπερωρία. Η υπερωρία αμείβεται με το 40% του ωρομίσθιου.

Το ανώτατο νόμιμο καθημερινό όριο υπερωρίας είναι οι 3 ώρες και το ετήσιο όριο είναι οι 150 ώρες.

Παράνομες υπερωρίες θεωρούνται οι ώρες που υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια και αμείβονται με το 120% του ωρομίσθιου.

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΠΛΟ-ΒΑΡΔΙΑΣ

Σε περίπτωση διπλό-βάρδιας (8+8 ώρες) οι δεύτερες 8 ώρες αμείβονται ως εξής.

Η πρώτη ώρα με προσαύξηση 20% στο ωρομίσθιο,

Η 2η ως 4η με προσαύξηση 40% και

Η 5η ως 8η με προσαύξηση 120%.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Αν κάποιος εργαζόμενος αμείβεται με 1.250 ευρώ μικτά το μήνα, το ωρομίσθιο είναι 7,5 ευρώ μικτά. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση 8 ωρών επιπρόσθετης εργασίας η αμοιβήαυτών των ωρών είναι:

1η ώρα:  Υπερεργασία: Ωρομίσθιο + 20% = 1,5 ευρώ.

2η – 4η ώρα:  Υπερωρία: Ωρομίσθιο + 40% = 9 ευρώ  (3 ευρώ η ώρα)

5η-8η ώρα: Παράνομη υπερωρία: Ωρομίσθιο + 120% = 36 ευρώ μικτά  (9 ευρώ η κάθε ώρα)

Σύνολο των 8 επιπλέον ωρών (διπλό βάρδια) 96,5 ευρώ μικτά.  

ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ

Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα να  μην αμείβονται οι υπερωρίες αλλά να δίνονται σε επιπλέον ώρες ανάπαυσης. Για να γίνει αυτό απαιτείται η συμφωνία εργοδότη και εργαζόμενου. Αν δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία οι υπερωρίες πρέπει υποχρεωτικά να αμείβονται.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ & ΤΟ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ

Για να υπολογίσουμε  το ημερομίσθιο  του υπαλλήλου διαιρούμε τον συνολικό μισθό με τον αριθμό 25, που είναι οι εργάσιμες μέρες. Το ποσό που προκύπτει πολλαπλασιαζόμενο επί 6 μας δίνει τον εβδομαδιαίο μισθό. Το ποσό αυτό τελικά το διαιρούμε με τον αριθμό 40 για να βρούμε το ωρομίσθιο.

ΚΑΘΕ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ

Οι εταιρείες επιδιώκουν τον συμψηφισμό των επιπλέον ωρών εργασίας με ώρες ανάπαυσης για να αποφεύγουν την αμοιβή των προσαυξήσεων ενώ με αυτό τον τρόπο ο αυξημένος φόρτος εργασίας διεκπεραιώνεται χωρίς προσλήψεις με το ελάχιστο προσωπικό.  

Είναι σοβαρό ζήτημα να αμείβεται κάθε ώρας επιπρόσθετης εργασίας, είναι ζήτημα που συνδέεται με τους μισθούς και την έλλειψη προσωπικού.