Σωματείο εργαζομένων στο ΜΗΤΕΡΑ: Στον ΟΜΕΔ για τον κανονισμό εργασίας.

Μετά από διαβούλευση της Διεύθυνσης του ΜΗΤΕΡΑ με τη Διοίκηση του Σωματείου η υπόθεση του κανονισμού εργασίας οδηγήθηκε στην διαδικασία μεσολάβησης, στον ΟΜΕΔ.

Το Σωματείο εργαζομένων στο ΜΗΤΕΡΑ διατύπωσε συγκεκριμένες διαφωνίες στον προτεινόμενο κανονισμό εργασίας,  με αποτέλεσμα η διαβούλευση να μην οδηγηθεί σε συμφωνία.

 Το Σωματείο πολύ εύστοχα έθεσε αντιρρήσεις και έκανε τις δικές του προτάσεις για συγκεκριμένους όρους του κανονισμού που πρότεινε η Διοίκηση.

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΕΡΑ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Σωματείου οι θέσεις του είναι:

Οικειοθελείς παροχές:    ζητήσαμε να παραληφθεί η δυνατότητα της Διεύθυνσης να ανακαλεί οποιαδήποτε πρόσθετη παροχή ή αμοιβή στο μέλλον.

Παράλληλη εργασία σε άλλη εταιρεία:  Να παραληφθεί η υποχρέωση του εργαζόμενου να λαμβάνει έγγραφη συναίνεση από την Διεύθυνση του ΜΗΤΕΡΑ για παράλληλη εργασία σε άλλη εταιρεία.

Σωματική έρευνα: Να μην έχει δικαίωμα η εταιρεία να επιβάλλει σωματική έρευνα σε εργαζόμενους.

Ανταμοιβή για υπηρεσίες που προσφέρουν οι εργαζόμενοι: Ζητήσαμε να αλλάξει η φράση«Οι εργαζόμενοι οφείλουν να μην αποδέχονται οποιαδήποτε ανταμοιβή για υπηρεσίες που προσφέρθηκαν»  και να γίνει «Οι εργαζόμενοι οφείλουν να μην επιδιώκουν οποιαδήποτε ανταμοιβή για υπηρεσίες που προσφέρθηκαν»

Αξιολόγηση προσωπικού: Ζητήσαμε να προστεθούν οι δυνατότητες στον εργαζόμενο να προσθέτει σχόλια στην αξιολόγηση που γίνεται ΚΑΙ να μπορεί να συμπληρώνει ερωτηματολόγιο για τον/την προϊστάμενο του, με σκοπό να μην είναι μονοδιάστατη η αξιολόγηση.

Για την απαγόρευση «άσκοπης» μετακίνησης στην Κλινική: Ζητήσαμε να προστεθεί η φράση ότι θα ισχύει ο νόμος 1264/1982 που δίνει τη δυνατότητα στους εκλεγμένους στην Διοίκηση του Σωματείου να μεταβούν οπουδήποτε χρειαστεί.

Χρόνος διαλείμματος: Ζητήσαμε τα διαλείμματα εργασίας να υπολογίζονται στον χρόνο εργασίας και να μην είναι εκτός χρόνου εργασίας όπως προτείνει η Διεύθυνση.

Αμοιβή υπερωρίας:  Να μην απαιτείται αίτηση προϊσταμένου και γραπτή έγκριση της Διεύθυνσης για την αμοιβή υπερωρίας.

Απουσία από την εργασία: Για έκτακτη απουσία από την εργασία να μην απαιτείται έγγραφη άδεια, αλλά απλή ενημέρωση.

Έκτακτη απουσία λόγω ασθένειας: Ζητάμε εάν χρειαστεί να ερευνηθεί ο προβαλλόμενος λόγος απουσίας, αυτό να γίνεται από ιατρό του Δημοσίου και όχι από ιατρό επιλογής της εταιρείας.

Μετακίνηση προσωπικού εκτός συμφωνημένου τόπου εργασίας: Ζητάμε να γίνεται με την σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενου, να μην αποφασίζεται μονομερώς από την Διεύθυνση της Κλινικής.

Ανάκληση δικαιώματος υπογραφής: Σε περίπτωση που ανακαλείται από εργαζόμενο το δικαίωμα υπογραφής, αυτό να γίνεται με την σύμφωνη γνώμη του, όχι μονομερώς από την εταιρεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου:

Ο κανονισμός Εργασίας είναι ένα σημαντικό κείμενο που ρυθμίζει σχέσεις εργασίας υποχρεώσεις και δικαιώματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι  αποτελεί Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ούτε ότι μπορεί να υπερβεί τον νόμο.

Η Διοίκηση του Σωματείου μας αντιπρότεινε να γίνουν οι αλλαγές που εκθέσαμε παραπάνω για να μην περιορίζονται δικαιώματα των εργαζομένων.

Μετά από συναντήσεις με την Διεύθυνση του ΜΗΤΕΡΑ και άρνηση της τελευταίας αν αποδεχτεί τις προτάσεις του Σωματείου, η διαδικασία σύναψης Κανονισμού Εργασίας οδηγείται στον ΟΜΕΔ στη διαδικασία μεσολάβησης.”

Το Κλαδικό Σωματείο Αθήνας στηρίζει την προσπάθεια των συναδέλφων στο ΜΗΤΕΡΑ να υπάρχει κανονισμός εργασίας που δεν θα θίγει αλλά θα κατοχυρώνει τα εργασιακά δικαιώματα.