Παράρτημα ρυθμίσεων της πρότασης τροποποίησης καταστατικού.

ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Σ.Ν.Ι.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΣΝΙΕ – ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΣΝΙΕ

Άρθρο 6 παρ.3

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ.

 «Τα μέλη υποβάλουν κάθε χρόνο  στο ΔΣ της ΟΣΝΙΕ την ταμειακή τους κατάσταση και την αριθμητική τους δύναμη»

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ.

Καταργείται (σημ. για να πληρώνουν τα Σωματεία συνδρομές με βάση τις αρχαιρεσίες και όχι την επικαιροποιημένη ετήσια δύναμη τους)

Άρθρο 7 παρ.4

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ.

 «Τα μέλη δικαιούνται να ζητούν χώρους από την ΟΣΝΙΕ για την στέγαση τους εφ’ όσον υπάρχει τέτοια δυνατότητα»

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ.

Καταργείται

Άρθρο 7 παρ.5

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ.

«Τα Σωματεία – μέλη δικαιούνται να παίρνουν επικυρωμένα αντίγραφα των αποφάσεων των συνελεύσεων και των Συνεδρίων της ΟΣΝΙΕ»

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ.

Καταργείται

Άρθρο 9 παρ.1α 

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ.

  «Η οργάνωση που διαγράφηκε για οικονομικούς λόγους μπορεί να  επανεγραφεί αφού προηγούμενα πληρώσει τις οφειλόμενες συνδρομές της»

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ.

«Η οργάνωση που διαγράφηκε για οικονομικούς λόγους μπορεί να  επανεγραφεί αφού προηγούμενα πληρώσει πλήρως και ολοσχερώς τις οφειλόμενες συνδρομές της» Διάταξη δηλαδή που αποκλείει οποιοδήποτε διακανονισμό.

Άρθρο 10  παρ.1α 

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ.

«η μηνιαία συνδρομή υπολογίζεται με βάση τον ονομαστικό πίνακα που υποβάλλουν στην ΟΣΝΙΕ»

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ.

(προσθήκη 1.) : «Η συνολική μηνιαία εισφορά προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσού επί των ψηφισάντων που αναγράφονται στο πρακτικό των τελευταίων αρχαιρεσιών» (σημ. για να πληρώνουν τα Σωματεία συνδρομές με βάση τις αρχαιρεσίες και όχι την επικαιροποιημένη ετήσια δύναμη τους)

 (προσθήκη 2.):  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:

«Σε περίπτωση που προκύπτει διαφοροποίηση στον αριθμό των ψηφισάντων μελών μεταξύ των επιμέρους οργάνων (ΔΣ, αντιπροσώπων) λαμβάνεται υπόψη ο ανώτερος αριθμός ψηφισάντων»  

Μια απαραίτητη επισήμανση: Αν ισχύσει το παραπάνω η ΟΣΝΙΕ θα εισπράττει από μέλος Κλαδικού Σωματείου (που ψηφίζει για ΔΣ) και ταυτόχρονα ψηφίζει σε επιχειρησιακό Σωματείο (για ΔΣ και ΟΣΝΙΕ) 2 συνδρομές. Από έναν εργαζόμενο θα εισπράττει 2 συνδρομές ενώ αυτός θα έχει ψηφίσει 1 φορά για αντιπροσώπους στην ΟΣΝΙΕ.

Άρθρο 13 παρ.1β 

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ.

 «Το Συνέδριο εγκρίνει ή απορρίπτει τον οικονομικό απολογισμό του προηγούμενου χρόνου »

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ.

Καταργείται

Άρθρο 13 παρ.2

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ.

 «Το τακτικό Συνέδριο συγκαλείται κάθε ένα χρόνο»

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ.

 «Το τακτικό Συνέδριο συγκαλείται κάθε τρία χρόνια»

Άρθρο 15 παρ.3

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ.

 «Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε 15 ημέρες»

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ.

«Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει 5 ημέρες πριν από το Διοικητικό Συμβούλιο »

Άρθρο 16

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ.

 «Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας συνεδριάζει τακτικά κάθε 2μηνο»

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ.

«Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας συνεδριάζει τακτικά κάθε 3μηνο»

Άρθρο 17 στ

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ.

 «Ο Ταμίας ………υποβάλλει στο ΔΣ κάθε εξάμηνο κατάσταση εσόδων και εξόδων και στο τέλος του χρόνου απολογισμό της διαχείρισης της περιουσίας της ΟΣΝΙΕ……… »

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ.

Η παραπάνω πρόταση διαγράφεται. (σημ.Καταργείται ο έλεγχος των οικονομικών της ΟΣΝΙΕ)